Legislatie utila

SPITALUL  ORĂȘENESC ,,SFÂNTA FILOFTEIA’’ MIZIL

Strada Spitalului nr.21,Mizil.Tel.250505,Fax 251115

 

LEGISLAȚIE APLICABILĂ

 

Contract-cadru și   norme de aplicare

 1. HOTĂRÂRE nr. 140 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
 2. ORDIN nr. 397 din 27 martie 2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

Legislație relații de muncă și salarizare:

 1. LEGE-CADRU 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
 3. HOTĂRÂRE nr. 52 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
 5. ORDIN nr. 43 din 19 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006
 6. HOTĂRÂRE 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 7. LEGE 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 8. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
 9. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 10. ORDINUL 1470 din 20.10.2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 11. LEGEA Nr. 53/2003 – CODUL MUNCII
 12. HOTĂRÂRE nr. 924 din 20 decembrie 2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 13. HOTĂRÂRE nr. 940 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009
 14. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță
 15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 18. LEGE nr. 261 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 19. HOTĂRÂRE nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
 20. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 114 din 28 decembrie 2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare

Legislație pacienți și asigurați:

 1. LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului
 2. ORDIN nr. 1.411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (consimțământul informat)
 3. NORME din 12 decembrie 2016 de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
 4. Norme metodologice din 8 septembrie 2014 pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat
 5. ORDIN nr. 1.502 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice
 6. ORDIN nr. 1.501 din 19 decembrie 2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice
 7. LEGE nr. 193 din 7 iulie 2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

 Legislație utilă- pacienți, aparținători, vizitatori

 1. ORDIN nr. 1.284 din 17 decembrie 2012 privind reglementarea programului de vizite al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice
 2. LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 3. HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 4. HOTĂRÂRE nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002
 5. ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

 

Legislație privind Securitate și Sănătate în Muncă

 1. LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 2. 2. HOTĂRÂRE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
 3. HOTĂRÂRE nr. 243 din 8 mai 2013 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuţite în activităţile din sectorul spitalicesc şi cel al asistenţei medicale
 4. HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă
 5. HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
 6. 6. HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
 7. 7. HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare
 8. HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca
 9. HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă
 10. 10. HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 16 august 2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă
 11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) FR1 privind circulaţia pe drumurile publice*)

       

             Legislație privind Apărarea împotriva incendiilor și situații de urgență

 1. LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 2. ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
 3. LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicată*) privind protecţia civilă*)
 4. HOTĂRÂRE nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specific
 5. ORDIN nr. 1.184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă
 6. ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă
 7. LEGE nr. 15 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 9. ORDIN nr. 96 din 12 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
 10. LEGE nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

11.ORDIN nr. 138 din 23 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu

      

 Legislație financiară:

 1. LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 2. LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 3. LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) FR4 a contabilităţii
 4. ORDIN nr. 1.954 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finantele publice
 5. ORDONANTA nr. 119 din 31 august 1999 (*republicată*) FR1 privind controlul intern şi controlul financiar preventive
 6. ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
 7. ORDINUL MINISTRULUI FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
 8. ORDINUL MINISTRULUI FINANȚELOR PUBLICE Nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Palnul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare
 9. ORDIN 1043/2010 privind elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli a spitalului public;

 

 

Legislație privind achizițiile publice

 1. LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 2. HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 3. LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 4. LEGE nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale
 5. HOTĂRÂRE nr. 394 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

    

 Legislație medicală

 1. LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) FR1 privind reforma în domeniul sănătăţi
 2. ORDIN nr. 125 din 14 martie 2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate
 3. ORDIN nr. 674 din 29 iunie 2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu
 4. ORDIN nr. 832 din 23 aprilie 2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală
 5. ORDIN nr. 868 din 31 mai 2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
 6. ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
 7. ORDIN nr. 1.301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale
 8. ORDIN nr. 1.782 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
 9. ORDIN nr. 1.100 din 14 octombrie 2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se eliberează pacientului pentru serviciile medicale primate
 10. ORDIN nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar
 11. ORDIN nr. 1.091 din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic
 12. ORDIN nr. 1.411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 13. LEGEA Nr. 266/2008 farmaciei
 14. ORDINUL nr. 75/2010 pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică
 15. ORDIN nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului
 16. ORDIN nr. 1.338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară
 17. ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei
 18. ORDIN nr. 1.009 din 6 septembrie 2016 privind înregistrarea dispozitivelor medicale în baza naţională de date
 19. ORDIN nr. 2.071 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Procedurii de notificare a schemelor de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale

Legislație privind Managementul calității
1.  LEGE nr. 185 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate
2.  ORDIN nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor

 1. ORDIN nr. 96 din 20 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare

  Legislație privind Controlul intern managerial

 1. ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

Legislație Administrativ

 1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) FR1 privind circulaţia pe drumurile publice*)
 2. LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste
 3. LEGE Nr. 16 din 2 aprilie 1996 a Arhivelor Naţionale
 4. LEGE nr. 455 din 18 iulie 2001 (*republicată*) FR1 privind semnătura electronică*)
 5. ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare
 6. LEGE nr. 166 din 12 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
 7. LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) FR1 privind regimul deşeurilor*)
 8. ORDIN nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare
 9. ORDIN nr. 1.030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei
 10. HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
 11. LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) FR2 privind calitatea în construcţii
 12. LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) FR2 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 14. HOTĂRÂRE nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
 15. ORDIN nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu
 16. ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private
 17. LEGE nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industrial
 18. LEGE Nr. 64 din 21 martie 2008 *** Republicată privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 19. HOTĂRÂRE Nr. 1340 din 27 decembrie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
 20. ORDIN Nr. 557 din 28 aprilie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 663/2010 pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice PT C1-2010 „Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente”, PT C4-2010 „Recipiente metalice stabile sub presiune”, PT C6-2010 „Conducte metalice sub presiune pentru fluide”, PT C7-2010 „Dispozitive de siguranţă”, PT C8-2010 „Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate”, PT C9-2010 „Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune”, PT C10-2010 „Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune”
 21. ORDIN Nr. 130 din 10 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI
 22. ORDIN Nr. 945/2018 din 25 iulie 2018 privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR1-2018 – „Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat”
 23. ORDIN Nr. 163 din 24 octombrie 2012 pentru aprobarea Metodologiei privind prelungirea autorizării de funcţionare şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice
 24. HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 584 din 2004 – privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările și completările ulterioare

  Legislație  privind activitatea  Managerului

 1. ORDIN nr. 1.384 din 4 noiembrie 2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public
 2. ORDIN nr. 730 din 5 iunie 2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public
 3. ORDIN nr. 1.490 din 27 august 2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului
 4. ORDIN nr. 112 din 22 ianuarie 2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen
 5. ORDIN nr. 587 din 3 mai 2018 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen
 6. ORDIN 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specific comitetului director din spitalele publice
 7. ORDIN MSP 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public

 

Legislație privind protecția datelor personale

 

 1. REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
 2. LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
 3. DECIZIE nr. 128 din 22 iunie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)