Declaratia de politica referitoare la calitate
Managementul Spitalului Orăşenesc ,,Sf. Filofteia” Mizil se angajează să:

Satisfacă cerinţele şi aşteptările pacienţilor referitoare la actul medical numai cu servicii conforme cu cele mai bune practici medicale, cu prevederile reglementărilor în vigoare şi cele convenite de comun acord, la un nivel de calitate care să prevină sesizările sau reclamaţiile.
Creeze un mediu de lucru dedicat afirmării capacităţilor profesionale ale personalului, în interesul comun al acestuia şi al organizaţiei, să dezvolte şi să modernizeze spaţiile aferente, astfel încât acestea să corespundă permanent cerinţelor ergonomiei muncii şi celorlalte reglementări specifice.
Îmbunătăţească continuu activitatea organizaţiei, desfăşurând toate activităţile conform planificării, asigurând resursele umane şi materiale necesare, în vederea satisfacerii depline a cerinţelor aplicabile.
Obţină şi să mențină certificarea Sistemului de Management al Calităţii (SMC), documentat şi implementat conform cerinţelor din SR EN ISO 9001:2015 şi să se implice în îmbunătăţirea continuă a acestuia.
Asigure comunicarea şi conştientizarea în cadrul organizaţiei cu privire la politica acesteia, importanţa satisfacerii cerinţelor pacienţilor, a cerinţelor legale şi reglementate din domeniul calităţii specifice activităţii, inclusiv cele stabilite în cadrul organizaţiei noastre.
Asigure determinarea, documentarea şi urmărirea proceselor/ activităţilor/ serviciilor, inclusiv a acţiunilor desfăşurate pentru îndeplinirea obiectivelor şi a angajamentelor noastre, pe bază de dovezi obiective, având în vedere aşteptările şi necesităţile pacienţilor noştri şi colaborarea de lungă durată cu aceştia.
Analizeze anual SMC, incluzând şi stadiul realizării obiectivelor derivate din politică și să comunice în cadrul organizaţiei rezultatele şi obiectivele noi stabilite, asigurând informarea şi accesul, după caz, şi a altor părţi interesate.
Monitorizeze satisfacţia pacienţilor noştri, având ca referinţă şi acţiunile întreprinse pentru a ne realiza obiectivele.
Recunoască importanţa activităţilor fiecărui angajat, stimulând comunicarea deschisă, atât pe orizontală (între echipe), cât şi pe verticală, în ambele sensuri.

Căutăm permanent căi de îmbunătăţire a calităţii fiecărei activităţi sau fiecărui proces.

Toţi suntem implicaţi în îndeplinirea politicii şi a obiectivelor stabilite, aplicabile în activităţile fiecăruia dintre noi, iar îndeplinirea politicii şi a obiectivelor stabilite vizează atât respectul faţă de pacienţi, cât şi respectul faţă de noi înşine.

Declaraţia de politică referitoare la calitate va fi analizată periodic pentru adecvarea ei continuă la contextul în care evoluează organizaţia noastră.

Se va asigura informarea periodică cu privire la stadiul îndeplinirii politicii şi a planurilor de acţiune pentru atingerea obiectivelor, incluzând şi acţiunile rezultate în urma analizelor efectuate de management.

MANAGER 19 Ianuarie 2017

Dr. ec. ing. jr. Leonard Roşu SFF-POL Ediția 1/ rev. 0

RM-Ec. Maria Florentina Dumitru