Art.1. -Reglementarea accesului mass-media la nivelul spitalului și la pacienții intemați în cadrul acestuia are ca principale scopuri:

a) Se asigură comunicarea cu mass-media astfel incât să se asigure informarea publicului și promovarea spitalului, cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare aplicabile;

b) Stabilește modalitatea de acces a mass-mediei în instituție și la pacienți;

c) Elimină / tratează următoarele riscuri existente în Registrul de riscuri:
– accesul neautorizat al mass-media la pacienții intemați în cadrul Spitalului, în condițiile inexistenței unei aprobări în acest sens a conducerii spitalului cât și obținerii anterioare a acordului pacientului;
– reclamații ale pacienților in legatură cu accesul neautorizat la aceștia al mass-media.

Art.2. -Realizarea accesului mass-media la nivelul spitalului și la pacienții intemați în cadrul acestuia presupune derularea următoarelor activități și exercitarea următoarelor responsabilități:

a) Managerul Spitalului numește prin decizie, o persoană responsabilă în relația cu mass-media (R.R.M.M.), precum și o persoană responsabilă de comunicarea cu mass-media în situații de criză.
R.R.M.M. este responsabil cu elaborarea și prezentarea mesajelor în numele Spitalului și cu asigurarea informării în timp util atât a mass-mediei, cât și a populației. R.R.M.M. este principala persoană de contact pentru mass-media.

b) În cadrul Spitalului relatia cu mass-media este asigurată numai prin intermediul R.R.M.M.
Excepție de la regulă fac următoarele cazuri:
– Accesul delegațiilor cu acordul managerului, când aceștia vor fi îinsoțiți de manager, R.R.M.M. sau persoane numite prin decizie de către manager;
– Accesul delegațiilor altor ministere, numai dacă aceștia își asumă răspunderea pentru reprezentanții mass-media care îi însoțesc.

c) Spitalulul, prin R.R.M.M., are obligația să comunice din oficiu pe pagina proprie de web sau la sediul său informațiile de interes public prevazute de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

d) În vederea asigurării accesului în spital, acreditarea reprezentanților mass-media se face pe baza aprobării managerului, la cererea instituției de presă a cărui angajat este ziaristul. În cererea pentru obținerea unei acreditări, instituția de presă solicitantă din Romania va prezenta următoarele documente:
– Formularul de acreditare;
– Fișa personală a ziaristului/ ziariștilor propuși pentru a fi acreditați;
– Copie după cartea de identitate a ziaristului/ ziariștilor;
– Declarație pe proprie răspundere a jumalistului
– Copie după legitimația de presă;
– Motivația avută în vedere pentru solicitarea accesului în Spital. Dacă motivul pentru care solicită accesul mass-media în cadrul spitalului este acela de a intervieva un pacient se vor menționa toate detaliile considerate necesare, acestea urmând a fi prezentate pacientului în vederea obținerii în prealabil a acordului scris al acestuia.

e) În baza documentelor prezentate de către ziarist/instituția de presă solicitantă, Spitalul va elibera, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data depunerii actelor, acreditarea. Refuzul acordării acreditării și/sau retragerea acreditării unui ziarist se comunică în scris și nu afectează dreptul organismului de presă de a obține acreditarea pentru un alt ziarist.

f) Acordarea interviurilor în cadrul Spitalului se realizează numai de către manager, R.R.M.M. precum și de către alt personal din cadrul spitalului care are aprobarea managerului în acest sens, cu respectarea urmatoarelor reguli:
– declaraîiile referitoare la o persoană se vor face respectand drepturile și libertățile
fundamentale ale omului;
– Informațiile cu privire la o persoană reținută pentru cercetări, arestată sau aflată în detenție se vor pune la dispoziția mass-media numai cu acordul scris al persoanei;
– Nu va fi dezvaluită în nici-un fel identitatea persoanei victimă a unei infracțiuni privitoare la viața sexuală cu excepția cazului în care aceasta și-a dat acordul scris;
– Informațiile puse la dispoziția mass-media în cadrul interviului vor ține cont de dreptul la protejarea imaginii publice și a vietii intime, private și familiale ale pacientului în cauză;
– Informațiile cu privire la persoanele aflate în tratament, date cu caracter personal sau privind starea de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legatură cu boala și cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul unei autopsii se vor pune la dispoziția reprezentanților mass-media numai cu consimțământul explicit al persoanei sau in cazul unei persoane care nu- i poate da consimțământul ori decedată, cu acordul familiei sau reprezentantului legal al acesteia.

g) R.R.M.M. va însoți reprezentanții mass-media în cazul în care aceștia doresc intervievarea unui pacient, dar va permite acest lucru numai dupa ce pacientul iși va da în prealabil acordul in scris pentru intervievarea sa și asistă pacientul pe tot timpul interviului. Oferirea informațiilor cu privire la starea de sănătate, medicamentație, tratament sau cu privire la luarea unor interviuri, se va face prin acordul scris atat al pacientului cât și al medicului curant al acestuia. În situația în care, în cadrul interviului se dorește fotografierea și/sau filmarea pacientului, acesta – inclusiv medicul curant al pacientului – iși vor da consimtamantul scris.

h) În sensul celor menționate la lit. g), după obținerea acreditării, R.R.M.M. va transmite
jurnalistului acreditat acceptul pacientului de a acorda interviul solicitat în cadrul spitalului, respectiv de a fotografia și/sau filma, cu menționarea datei și intervalului orar în care pacientul a acceptat acest lucru.

i) R.R.M.M. nu va fi tras la răspundere în cazul unor filmări cu camera ascunsă sau a unor interviuri înregistrate cu echipamente audio ascunse de către reprezentanții mass-media, îimpotriva voinței pacientului/pacienților intervievați.

j) Reprezentanții mass-media au obligația de a se identifica la punctul de control-acces de la intrarea Spitalului. Personalul de serviciu (agentul de pază) al spitalului va solicita cartea de identitate și ordinul de serviciu/legitimația de serviciu a reprezentanților mass-media și va anunța managerul spitalului și R.R.M.M. despre prezența reprezentanților mass-media pe teritoriul spitalului. Accesul reprezentanților mass-media în spital se face numai pe baza legitimației de acreditare și a documentului de identitate, precum și cu acordul managerului Spitalului. Paznicul (agentul de pază) al spitalului nu va permite intrarea reprezentanților mass-media în cadrul spitalului până când nu vor fi insotiți de către R.R.M.M. sau manager.

k) Regulile privind accesul reprezentanților mass-media în spital sunt următoarele:
– Toți reprezentanții mass-media care vor oferi informații înregistrate audio/video despre spital, personalul acestuia sau pacienții intemați în cadrul spitalului au obligația de a asigura informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor
– Pe teritoriul Spitalului accesul reprezentantilor mass-media se face însoțit numai de R.R.M.M., manager sau o altă persoană delegată de către manager
– Reprezentanții mass-media vor purta pe parcursul vizitei în spital ținuta de protecție adecvată spațiilor medicale în care se realizează accesul și ecuson de identificare
– Reprezentanții mass-media nu vor recurge la inșelăciune în vederea obținerii unor informații susținând că sunt persoane angajate ale Spitalului
– Reprezentanții mass-media nu vor lua interviuri, nu vor efectua filmări ale pacienților din cadrul spitalului decât după ce se va obține acordul scris al acestora
– Reprezentanții mass-media care vor obține și utiliza informații din cadrul spitalului folosind mijloace de înregistrare audio/video ascunse se fac răspunzători pentru faptele lor și vor suporta consecințele acestora potrivit prevederilor legale incidente în vigoare. Utilizarea metodelor menționate atrage după sine interzicerea accesului în cadrul spitalului cu alte ocazii pe termen nelimitat dar și posibilitatea acționării în instanță de către reprezentanții spitalului sau de către pacient.
– Accesul reprezentanților mass-media va fl permis pe teritoriul spitalului numai după asumarea prin semnatură a acestor reguli.